Posts Tagged ‘socialna oskrba’

Uporabnik je deležen pomoči na domu v občini začasnega prebivališča

12/09/2017

vir Pravilnik o metologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev

Poročilo pomoči družini na domu za leto 2016

31/08/2017

https://drive.google.com/file/d/0B739iuS_ip7Xa3NfSEkyWUlQOW8/view?usp=drivesdk

http://www.irssv.si/category-list-potreben-za-bt-slider/744-izvajanje-pomoci-na-domu-v-letu-2016

Pomoč družini na domu v oskrbovanih stanovanjih

15/06/2017

9. člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15):

Institucionalno varstvo v oskrbovanih stanovanjih obsega osnovno in socialno oskrbo v oskrbovanih stanovanjih, zdravstveno varstvo in zdravstveno nego po predpisih o zdravstvenem varstvu. Storitev se izvaja v funkcionalno povezanih in potrebam starejših ljudi prilagojenih stanovanjih.

Obseg in vrsta oskrbe se prilagodi potrebam in željam posameznega upravičenca. V oskrbovanih stanovanjih se lahko osnovna in socialna oskrba nadomestita z obliko storitve pomoči na domu – socialna oskrba na domu, če s tem soglaša občina, na območju katere se izvaja storitev.

Katalog opravil storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu

29/05/2017

Predlog kataloga opravil za socialnovarstveno storitev socialne oskrbe na domu:

Direktorat za dolgotrajno oskrbo na Ministrstvu za zdravje

17/02/2017

Vir: Vestnik, 16/2/17

Pomoč družini na domu: Socialna oskrba na domu (normativ storitve)

10/01/2016

image

image

image

Zakonska podlaga: 6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11 in 111/13)

Pomoč družini na domu: Socialna oskrba na domu (dokumentacija)

10/01/2016

image

115. člen ZSV:
image

Zakonska podlaga: 6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11 in 111/13)

Pomoč družini na domu: Socialna oskrba na domu (postopek)

05/01/2016

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo strokovni delavec, strokovni sodelavec, neposredni izvajalec oskrbe, upravičenec ter ključni ali odgovorni družinski člani.

image

Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, lahko predlagata izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik.

Zakonska podlaga: 6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11in 111/13)

Pomoč na domu: Št. uporabnikov in izvajalci storitve (Pomurje 2012-2014)

31/12/2015

pnd-Pomurje-Uporabniki-Izvajalci

Pomoč na domu: Ugotovitve socialne inšpekcije 2014

26/12/2015

SocInspekcija2014

POMOČ DRUŽINI NA DOMU KOT SOCIALNA OSKRBA NA DOMU 2014

Iz dosedanjih nadzorih je bilo ugotovljeno, da vse občine zagotavljajo storitev skladno s predpisi. Socialna inšpekcija v letu 2014 ni prejela pobud ali predlogov za inšpekcijski nadzor nad zagotavljanjem storitve pomoč družini na domu s strani občin.

REDNI NADZOR – IZVAJALCI STORITVE

V nadzoru 11 izvajalcev je bilo ugotovljeno, da je 1 izvajalec izvajal storitev skladno s predpisi in strokovnimi načeli za delo na področju socialnega varstva in sicer Center za starejše občane Ormož d.o.o.

Ugotovljene napake in nepravilnosti pri drugih izvajalcih:

Izvajalec ni vodil dokumentacije skladno s predpisi: nepopolni dnevniki, nepopolne evidence o uporabnikih, nejasni urniki in zapisi koordinacijskih sestankov, ne vodi podatkov o oprostitvah plačila storitve s strani uporabnikov, kar ni skladno s 1. točko 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

Izvajalec je izdeloval pomanjkljiva in nejasna letna poročila o izvajanju storitve in/ali ni imel informativnega gradiva o storitvi in pravicah uporabnikov iz storitve, kar ni skladno s 1. točko 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

Izvajalec ni zagotavljal kakovosti storitve po normativu in standardu storitve iz vidika stalnosti in strokovne usposobljenosti izvajalcev neposredne oskrbe na domu, kar ni skladno s 1. točko 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.

Izvajalec ni organiziral supervizije in ali izobraževanja za neposredne izvajalce storitve oziroma se ni izvajala, kar ni skladno s standardom storitve po 1. točki 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitevRead the rest of this entry »