Socialno delo

POVEZAVE – PRAVNA PODLAGA

Socialno varstvo: splošen pregled (Morfejork, 3.9.2015)

Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št.  3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12)

Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06 – UPB, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)

Zakon o nepravdnem postopku – ZNP (Ur. l. SRS, št. 30/86, 20/88 – popr., Uradni list RS, št. 87/02 – SPZ, 131/03 – odl. US in 77/08 – ZDZdr)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/1059/1085/10107/1035/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/1325/14 – ZFU, 50/1495/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št.  62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13 in 14/15 – ZUUJFO)

Zakon o duševnem zdravju (Ur. l. RS, št. 77/08 in 46/15 – odl. US)

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. RS, št. 69/04 – UPB, 101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US in 84/12 – odl. US)

Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l. RS, št. 61/10, 40/11, 14/13 in 99/13)

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C)

Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur. l. SRS, št. 41/83, Ur. l. RS, št. 114/06 – ZUTPG, 122/07 – odl. US, 61/10 – ZSVarPre in40/11 – ZSVarPre-A)

Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih pravicah (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15)

Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS, št. 38/04, 23/06, 42/07 in 4/14)

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11 in 111/13)

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 67/06)

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive (Ur. l. RS, št. 107/00, 31/01 in 88/01)

Pravilnik o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja (Ur. l. RS, št. 120/04)

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur. l. RS, št. 15/94, 18/94 – ZRPJZ, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 39/99 – ZMPUPR, 102/00, 62/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13 in 106/15)

Izvlečki: Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (26.8.2018)

Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17)

Katalog javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev, ki jih izvajajo centri za socialno delo

Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu

POMOČ NA DOMU

Uporabnik je deležen pomoči na domu v občini začasnega prebivališča

Poročilo pomoči družini na domu za leto 2016

Navodilo o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolnišnic

Katalog opravil storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu

Izvajanje pomoči na domu v praksi

Pomoč družini na domu v oskrbovanih stanovanjih

Izvajanje pomoči na domu: Analiza stanja 2015

Pomoč družini na domu: Ugotovitve socialne inšpekcije 2015

PPT predstavitev za občine pogodbenice o izvajanju storitve PND DSR (17/2/2016)

Pomoč na domu: Št. uporabnikov in izvajalci storitve (Pomurje 2012-2014)

Pomoč na domu: Ugotovitve socialne inšpekcije 2014

Izvajanje pomoči na domu: Analiza stanja 2014

INSTITUCIONALNO VARSTVO

Pesem stare gospe iz doma starejših na Irskem

Navodilo o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolnišnic

Krizna namestitev v dom starejših

Postopek sprejema v dom starejših

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev: Institucionalno varstvo (starejših)

Ugotovitve socialne inšpekcije na področju oskrbe starejših

Dom starejših: Povprečne cene dnevne oskrbe 2014

Priprava starega človeka na življenje v domu za stare ljudi

Državni preventivni mehanizem 2012: obisk domov za starejše

Minimalne tehnične zahteve za izvajalce institucionalnega varstva: domovi za starejše

Splošna bolnišnica Murska Sobota (zemljevid)

DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO

ZPIZ: 99.-104. člen

Vloga: Zahteva za priznanje dodatka za pomoč in postrežbo

VARSTVENI DODATEK

DSP, VD, posmrtnina in pogrebnina od 1.8.2018

Varstveni dodatek 2017

SKRBNIŠTVO NAD ODRASLIMI

Postopek za odvzem poslovne sposobnosti ali za postavitev skrbnika za posebni primer

ZZZDR: 178.-223. člen

ZNP: 44.-56. člen

Skrbništvo nad odraslimi – pravni socialnovarstveni okvir

ARHIV SOCIALNIDELAVEC.COM

Koledarsko leto 2018:

Izvlečki: Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva

DSP, VD, posmrtnina in pogrebnina od 1.8.2018

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov v teoriji in praksi

Koledarsko leto 2017:

Pomen in vloga socialnega dela v vrtincu sprememb

Pesem stare gospe iz doma starejših na Irskem

Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu

Uporabnik je deležen pomoči na domu v občini začasnega prebivališča

Poročilo pomoči družini na domu za leto 2016

Strategija dolgožive družbe

Postopek za odvzem poslovne sposobnosti ali za postavitev skrbnika za posebni primer

Razveza zakonske zveze

Smernice za CSD glede varstva osebnih podatkov

Navodilo o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolnišnic

Krizna namestitev v dom starejših

Katalog opravil storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu

Izvajanje pomoči na domu v praksi

Plačna lestvica od 1.9.2016

Zdravje v občini 2017

Podatki o oskrbi starejših po občinah

E-naročanje, e-napotnice in pregled čakalnih vrst

Nov družinski zakonik

Zaposlitev in delovne razmere na področju socialnega varstva

Zakon o partnerski zvezi

Različne ureditve dodatka za pomoč in postrežbo

Občinske socialne pomoči

Varstveni dodatek 2017

Koledarsko leto 2016:

Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva

Socialni transferji 2016

Koledarsko leto 2015:

Pomoč na domu: Št. uporabnikov in izvajalci storitve (Pomurje 2012-2014)

Pomoč na domu: Ugotovitve socialne inšpekcije 2014

Izvajanje pomoči na domu: Analiza stanja 2014

Center starejših Zimzelen

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev: Institucionalno varstvo (starejših)

Skrbništvo nad odraslimi – pravni socialnovarstveni okvir

Socialno varstvo: splošen pregled

Begunci iz Sirije

Postopek sprejema v dom starejših

Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji

Osnovni znesek minimalnega dohodka (DSP) od dne 1/8/2015

Letni dodatek 2015

Ugotovitve socialne inšpekcije na področju oskrbe starejših

Homuncular Man

Dom starejših: Povprečne cene dnevne oskrbe (2014)

Dan žena 2015

8. marec – mednarodni dan žensk

Predavanje: Posebni varovalni ukrepi (PVU)

Kratek film o demenci: Going Home (2008)

Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti (KPSS)

Priprava na 7. predavanje Značilnosti starejših oseb in okolja (LUMS)

Koledarsko leto 2014:

Kolumna za Vestnik, priloga Pen: Prisilna medgeneracijska solidarnost, avgust 2014

Denarna socialna pomoč od 08/2014: 269,20 EUR

Kolumna za Radio Murski val: Zasvojenost(i), 22-07-2014

Socialna politika, 21-07-2014

Koledarsko leto 2013:

Skrbništvo nad odraslimi

Priprava starega človeka na življenje v Domu za stare ljudi

Pogrebnina in posmrtnina nista več pravici iz zdravstvenega zavarovanja

Sprejeti popravki socialne zakonodaje, 21-11-2013

Državni preventivni mehanizem 2012: obisk domov za starejše

Višina osnovnega zneska minimalnega dohodka od 01.08.2013. Morfejork WordPress: MDDSZEM.

Izplačilo letnega dodatka uživalcem pokojnin v letu 2013

Razvrščanje pacientov v kategorije glede na zahtevnost zdravstvene nege

Institucionalno varstvo otrok s posebnimi potrebami (Slovenija 2012)

Raziskava o kakovosti bivanja v 1- in 2-posteljnih sobah v domovih za stare ljudi

MRSA

Varstveni dodatek

Minimalne tehnične zahteve za izvajalce institucionalnega varstva: domovi za starejše

Št. domov za stare ljudi in število stanovalcev v domovih

Višina osnovnega zneska minimalnega dohodka 2013

Višina dodatka za pomoč in postrežbo 2013

Koledarsko leto 2012:

Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu

Postopki za prisilno (nujno) hospitalizacijo

Dojemanje časa

Demenca (psihiatrija), F0.0

Samomor

Čustva

Demenca (razvojna psihologija)

Spoznavni razvoj in vsakdanja kompetentnost v pozni odraslosti

Duševna bolezen in duševni bolnik

Koncept totalne ustanove in domovi za stare

Skrb za stanovalce z demenco v domovih za stare

Tesnobne osebnostne motnje

Umiranje kot družbeni pojav

Javna pooblastila CSD v upravnem postopku

Čustveno doživljanje starostnikov

Pred in po Družinskem zakoniku, 6. del

Pred in po Družinskem zakoniku, 5. del

Pred in po Družinskem zakoniku, 4. del

Pred in po Družinskem zakoniku, 3. del

Pred in po Družinskem zakoniku, 2. del

ZA Družinski zakonik

Pred in po Družinskem zakoniku, 1. del

Družinski zakonik: Kamen spotike je predvsem homoseksualnost

Razkritje istospolno usmerjenega posameznika

Sociološki pogled na sodobno družinsko življenje

Neprimeren način pogovarjanja z osebo, ki jeclja

Življenjski svet starega kmečkega prebivalstva

Prostitucija je tudi v Sloveniji

Pravni status istospolnih družin pred uveljavitvijo Družinskega zakonika (DZak)

Vstop rimskokatoliške cerkve v javno razpravo o predlogih zakonov s področja življenjskih skupnosti homoseksualnih oseb

Domovi za starejše in posebni zavodi za odrasle v Sloveniji

Vpliv neoklasičnega ekonomskega diskurza na socialno delo s starimi ljudmi

Alkoholizem v starosti

Rdeča barva

Dramatične osebnostne motnje

Zelena barva

Vijolična barva

Rumena barva

Modra barva

Razširjenost duševnih bolezni

Čudaške (ekscentrične) osebnostne motnje

Osebnostne motnje (DSM-IV-TR)

Samopoškodovanje: Telo kot sredstvo sporočanja in premagovanja stisk mladostnikov

Klasifikacija duševnih motenj

Poglavitne novosti, ki jih prinaša Družinski zakonik

O demenci socialno delo v domovih za stare

Stanford prison experiment by Philip Zimbardo

Javni uslužbenci in uradniki

Koledarsko leto 2011:

Primerno stanovanje

Invalidsko varstvo in institucionalno varstvo otrok s posebnimi potrebami

Zapiski iz seminarja: Sistem socialnega varstva v RS

Zapiski iz seminarja: Zakon o duševnem zdravju

Zapiski iz seminarja: Osnove pravne socialne varnosti

Zapiski iz seminarja: Ureditev institucije EU

Zapiski iz seminarja: Družinska razmerja

Zapiski iz seminarja: Varstvo osebnih podatkov

Zapiski iz seminarja: Invalidsko varstvo v Republiki Sloveniji (status invalida)

Zapiski iz seminarja: Kazensko in procesno materialno pravo ter izvrševanje kazenskih sankcij

Zapiski iz seminarja: Državna ureditev

Sistem socialnega varstva v Republiki Sloveniji, drugič

Sistem socialnega varstva v Republiki Sloveniji, prvič

Republika Slovenija: Ministrstva

Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2006-2010

Pred Nacionalnim programom za socialno varstvo za obdobje 2011-2020, tretjič

Pred Nacionalnim programom za socialno varstvo za obdobje 2011-2020, drugič

Pred Nacionalnim programom za socialno varstvo za obdobje 2011-2020, prvič

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij

Zakon o duševnem zdravju

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika

Vrste ukrepov države na trgu dela

Zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, prvič

Zakon o socialnem varstvu, tretjič

Zakon o socialnem varstvu, drugič

Zakon o socialnem varstvu, prvič

Duševno zdravje starostnika

Javna pooblastila, naloge in storistve centrov za socialno delo po zakonu

10 aksiomov teorije izbire

Socialno varstvo: Varovanje osebnih podatkov

Odnos držav Evropske unije do istospolne usmerjenosti

Državna štipendija

Socialno varstvo – splošen pregled

Demenca

Koledarsko leto 2010:

Ravnateljice osnovnih šol o usposobljenosti socialnih delavk za naloge šolske svetovalne službe

Koledarsko leto 2009:

Epistemologija socialnega dela 2

Osebna pomoč s svetovalnim delom 2

Prednosti in slabosti poklica socialnega delavca.

Skupinsko delo in kibernetika II. reda 2

Socialne neprofitne in prostovoljne organizacije

Emo subkultura

Otrok, ki se je igral z luno – Lucien Aime Duval

Ženske in moški v socialnem delu 2/2

Ženske in moški v socialnem delu

Koledarsko leto 2008:

Družinsko pravo

Esej iz predmeta Osnove kazenskega prava s kriminologijo

Skupinsko delo in kibernetika II. reda 1

Družine in kako v njih preživeti – Robin Skynner in John Cleese

Socialno delo z družino

Supervizija v socialnem delu

Supervizija – znanje za ravnanje

Novi jezik socialnega dela

Upravno procesno pravo 1

Upravno procesno pravo 2

Koledarsko leto 2007:

Delovno pravo

Organizacija in upravljanje v socialnem delu

Teorije pomoči 2

Antropološki modeli za socialno delo

Zasvojenosti 1

Droge.

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.