Postopek za odvzem poslovne sposobnosti ali za postavitev skrbnika za posebni primer

24/08/2017

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO492

44. člen

%d bloggers like this: