Socialno varstvo: splošen pregled


1. USTAVNA UREDITEV DRŽAVE
: temeljna izhodišča ustavne ureditve RS; človekove pravice in temeljne svoboščine; ustavno sodstvo (položaj, sestava, pristojnosti Ustavnega sodišča RS.

Ustava RS (URS)
2. DRŽAVNA UREDITEV RS: državni zbor (sestava, konstituiranje in mandatna doba DZ, pristojnosti DZ, zakonodajni postopek, poslanska imuniteta in nezdružljivost funkcije); državni svet (sestava, konstituiranje in mandatna doba DS, pristojnosti DS na zakonodajnem področju); razmerje med DZ in DS; predsednik republike (izvolitev, mandatna doba in pristojnosti predsednika republike); vlada (oblikovanje, sestava in pristojnosti vlade, odgovornost vlade); razmerje med DZ in vlado; organizacija sodstva; pristojnosti in organizacija državnega tožilstva.
Zakon o vladi RS (ZVRS)
3. ORGANIZACIJA IN FUNKCIJA LOKALNE SAMOUPRAVE: vloga in pomen LS; organizacija LS (ustanovitev, naloge in organi občine, lokalne javne službe, financiranje občine).
4. ORGANIZACIJA JAVNIH SLUŽB: sistem javnih financ (način in viri financiranja države, državni proračun, položaj in vloga Računskega sodišča); organizacija državne uprave (naloge državne uprave in organi, ki jih opravljajo); zavodi (namen, ustanovitev in organi zavoda, splošni akti zavoda, pridobivanje sredstev za delo zavoda); javni sektor in javni uslužbenci.
5. INSTITUCIJ EU IN NJENEGA PRAVNEGA SISTEMA: Institucije EU (Evropski parlament, Evropski svet, Svet Evropske unije, Evropska komisija, Sodišče Evropske unije, Evropska centralna banka, Evropsko računsko sodišče); postopek sprejemanja evropske zakonodaje; posvetovalni organi (Evropski ekonomsko-socialni odbor, Odbor regij); finančni organi (Evropska investicijska banka, Evropski investicijski sklad); specializirani organi (Evropski varuh človekovih pravic, Evropski nadzornik za varstvo podatkov); meddržavna organizacija izven institucionalnega okvira EU (Svet Evrope).
6. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV: obdelava osebnih podatkov; zavarovanje osebnih podatkov; katalog zbirke osebnih podatkov in Register zbirk osebnih podatkov; pravice posameznika; institucionalno varstvo osebnih podatkov; dolžnosti upravljavcev osebnih podatkov; informacije javnega značaja.
7. OSNOVE PRAVNE UREDITVE SOCIALNE VARNOSTI: delovna razmerja (sklenitev, pogodba o zaposlitvi, pripravništvo, pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, posebno varstvo delavcev, varstvo pravic, kolektivna pogodba); zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti (brezposelne osebe, ukrepi države na področju trga dela, zavarovanje za primer brezposelnosti, pravice iz zavarovanja za primer brezposlenosti, izvajalci ukrepov na področju trga dela); starševstko varstvo in družinski prejemki (zavarovanje za starševsko varstvo, pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo, vrste družinskih prejemkov).
8. SISTEM IN ORGANIZACIJA SOCIALNEGA VARSTVA TER PRAVICE IZ NASLOVA SOCIALNEGA VARSTVA: obseg in oblike izvajanja socialnega varstva; pravice in storitve socialnega varstva; oprostitve plačil socialno varstvenih storitev; denarne socialne pomoči; javna služba na področju socialnega varstva; dejavnosti in organizacija posameznih socialno varstvenih zavodov (javni socialno varstveni zavodi, drugi socialno varstveni zavodi, dobrodelne in druge organizacije ter društva); pomen in vloga Socialne zbornice Slovenije; Izvrševanje javnih pooblastil; financiranje; nadzor; zbiranje, uporaba in varovanje podatkov; etična načela v socialnem varstvu.
9. PRAVNA UREDITEV ZAKONSKE ZVEZE IN DRUŽINSKIH RAZMERIJ: pojem in vsebina zakonske zveze; zakonski zadržki za sklenitev zakonske zveze; prenehanje zakonske zveze in pravne posledice; premoženjska razmerja med zakonci; razmerja staršev do otrok po razvezi zakonske zveze; razmerja med razvezanima zakoncema; ugotavljanje oz. izpodbijanje očetovstva in materinstva; pravice in dolžnosti staršev ter otrok; roditeljska pravica (vsebina, izvrševanje, odvzem, prenehanje, podaljšanje); dolžnost preživljanja med starši in otroki; posvojitev (pogoji, postopek in razmerja, ki nastanejo s posvojitvijo); rejništvo (namen, pogoji za izvajanje rejniške dejavnosti, dolžnosti rejnika, naloge centrov za socialno delo, prenehanje rejništva); skrbništvo (namen, vrste skrbništva, postopek); ukrepi centra za socialno delo (odvzem otroka, oddaja otroka v zavod, zavarovanje otrokovih premoženjskih koristi); preprečevanje nasilja v družini; pogoji za sklenitev registrirane istospolne skupnosti; bistvene pravne posledice registrirane istospolne skupnosti; pravice otrok v primeru neplačevanja preživnin.
10. INVALIDSKO VARSTVO IN INSTITUCIONALNO VARSTVO OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI: zaposlitvena rehabilitacija in zaposlovanje invalidov (pravica do zaposlitvene rehabilitacije, storitve in izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, zaščitna zaposlitev, podporna zaposlitev, invalidska podjetja, kvotni sistem zaposlovanja invalidov, vzpodbude delodajalcem za zaposlovanje invalidov); pravice invalidnih oseb (po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po Zakonu o delovnih razmerjih); vloga in pomen invalidskih organizacij na področju invalidskega varstva; pravice gluhih oseb po Zakonu o uporabi slovenskega znakovnega jezika; institucionalno varstvo otrok s posebnimi potrebami (vsebina dela in vrste organizacij za usposabljanje, pristojnosti organov in služb).
11. KAZENSKO PROCESNO IN MATERIALNO PRAVO TER IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ: mladoletniki v kazenskem postopku (posebnosti kazenskega postopka proti mladoletnikom, vloga in pristojnosti centra za socialno delo, sestava sodišča, pripravljalni postopek, prostopek pred senatom za mladoletnike, vrtse vzgojnih ukrepov, nadzorstvo nad izvajanjem ukrepov, ustavitev izvrševanja in sprememba odločbe o vzgojnih ukrepih, kaznovanje starejših mladoletnikov, izrekanje kazenskih sankcij polnoletnim za kazniva dejanja, ki so jih storili kot mladoletni, naloge centra za socialno delo pri izvrševanju vzgojnih ukrepov, naloge cenrta za socialno delo po odpustu mladoletnika iz prevzgojnega doma); pomoč obsojencem med in po prestani kazni (delo z obsojencem in njegovo družino, sodelovanje pri oblikovanju prevzgojnega programa, pogojni odpust in pomoč po prestani kazni, vloga centra za socialno delo).
Kazenski zakonik (KZ-1)
12. NEPRAVDNO PROCESNO PRAVO: postopek za odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti; postopek za podaljšanje in prenehanje roditeljske pravice; postopek za pridobitev popolne poslovne sposobnosti mladoletne osebe, ki je postala roditelj; postopek za odvzem in vrnitev roditeljske pravice; postopek za omejitev pravic staršev glede upravljanja z otrokovim premoženjem.
13. VARSTVO OTROK: pravice otrok; ravnanje ob kršenju otrokovih pravic; varstvo otrok po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih; pravice otrok po Zakonu o javnem jamstvenem in preživninskem skladu RS.
14. VLOGA NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA: humanitarne organizacije (pridobitev statusa, humanitarna dejavnost na področju socialnega varstva, vrste humanitarnih organizacij in njihov namen ter cilji); invalidske organizacije (pridobitev statusa, namen in cilji invalidskih organizacij, vloga reprezentativnih invalidskih organizacij); značilnosti društev in ustanov (pomen in vloga, ustanovitev in registracija, organizacija).
Zakon o društvih (ZDru-1)
15. STRATEŠKI DOKUMENTI SOCIALNEGA VARSTVA
– Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2011-2015*
16. VARSTVO ODRASLIH: institucionalno varstvo; varovana stanovanja; pomoč na domu; mreža izvajacev programov in storitev za duševno zdravje v okviru javne službe; postopek sprejema v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda; nadzorovana obravnava (pogoji, koordinator in načrt nadzorovane obravnave); obravnava v skupnosti (pogoji, koordinator in načrt obravnave v skupnosti, vloga centra za socialno delo).
17. SOCIALNA PREVENTIVA: preventivni socialno varstveni programi.
Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

18. MATERIALNA OGROŽENOST: nezaposlenost; socialna izključenost in strategije zmanjševanja socialne izključenosti; revščina in brezdomstvo.
Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO)
Zakon o socialnem varstvu (ZSV)

19. PARTNERSKI ODNOSI: zakonska zveza; partnerstvo; druge oblike skupnosti.
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)

20. VARSTVO OTROK: programi za mlade; vedenjske težave; nasilje nad otroki; družina in starševstvo.
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)
Evropska konvencija o uresničevanju otrokovih pravic

21. DRUŽINSKA RAZMERJA: rejništvo; posvojitve; skrbništvo.
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR)
Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti (ZIRD)

22. SOCIALNA OSKRBA: ciljne skupine uporabnikov; oskrba v instituciji – domovih; oskrba na domu.
Zakon o socialnem varstvu (ZSV)
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva

23. SOCIALNO VKLJUČEVANJE: programi za neodvisno življenje oseb s posebnimi potrebami; vključevanje oseb po prestani zaporni kazni; vključevanje oseb po drugi obliki obravnave.
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP)
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1)

24. DUŠEVNO ZDRAVJE: zasvojenosti in omame; težave v duševnem zdravju; odklonsko vedenje.
Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr)

25. PODROČJE NEDISKRIMINACIJE: uporabnik kot subjekt; standardi dobre prakse na področju nediskriminacije.
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI)

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava / Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava / Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava / Spremeni )

Google+ photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google+ računom. Odjava / Spremeni )

Connecting to %s